ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ ครูมนตรี ครับผม

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

photoshop

ถ้าต้องการ พิมพ์ข้อความ คลิกที่ตัว T มีอยู่ 4 อย่าง
-ตัว T ทางขวาง
-ตัว T ทางลง
-ตัว T โปร่งใสทางขวาง
-ตัว T ทางลง

พิมพ์อะไรก็ได้ให้กลับไปที่ map to
คลิกที่ Ctrl/t ย่อ หรือขยายวัตถุ

Ctrl/+ ขยายใหญ่ หน้ากระดาษ ก็จะใหญ่
Ctrl/- ลดกระดาษให้เล็กลง

กด Shift+คลิก ให้พร้อมกันแล้วดึงมุม เส้นจะหาย
Drop Shadow การใส่เงาให้กับวัตถุ

1.Bevel and Emboss คือการใส่ตัวนูนของตัวหนังสือ หรือวัตถุ
Depth - ความลึก
2.Pillow Emboss- หมอนหรือตัวปุ่ม
3.T welcom คลิกแล้วดึงลงมาที่กระดาษ หลังจากนั้นให้คลิกที่กระดาษที่เขียนอักษร

เวลาลบ T welcom คลิกแล้วดึงลงมาที่ ถังขยะ

แฟต ไปที่ color Overloy คือการเปลี่ยนสีของวัตถุ
ถ้าสีเดียวเรียกว่า สีแฟต
ถ้าสองสีเรียกว่า บาเดี้ยน

Blenod Mode Normal ให้เราเลือกสีโดยคลิก หนึ่งครั้ง

แฟต Gradient Overloy คลิก อยากได้ 3 สีให้เลือกที่กล่องถุง ดับเบิ้ลคลิก แล้วเลือกสี

ถ้าจะเอาออก 1 สีให้คลิก แล้วกดไปที่ Delete

*แฟต ไปที่ Strokd ขึ้นสีให้กดที่ color แล้วเลือกไปที่ Sice/หรือขนาด

ขั้นตอนต่อไป กดที่ Fill Type จะขยายลงมาเลือก Gradicent
*แฟต Inner Shador คือ เงาของสี

เวลา save งานเข้าไปที่ File/save As... จะขึ้น เป็นรูปกระดาษ
เสร็จแล้วตั้งชื่อ แล้วมากดที่ save

File name text1
Fomat Photoshop PSP นามสกุล

*การเจาะรูปใส่ตัวอกัษร
เมนู File/look in/ My Pictures

*คลิกที่ตัว T ค้างไว้ Type too
เอาเม้าส์ มาไว้ตรงกลางแล้วคลิกเสร็จแล้วพิมพ์ LOTUS
เอาเม้าส์คลุมดำแล้วกด มายทู

Edic แล้ว copy กลับไปที่ Edic Paste หลังจากนั้นให้ดูที่ เพเย่อ แล้วปิดตา

Audo Select Loyar ข้อแตกต่างของการคาดเคลื่อน

F- Gardent Overlay คลิก เลือกสี Gordent คลิกเลือกสี แล้วกด OK

วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
จุดประสงค์
1.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย หลักการ และแนวความคิดของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
2.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงระบบการเรียนรู้ กระบวนการสื่อความหมาย สื่อเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง
3.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการแสวงหา การเลือก การใช้และการเก็บรักษานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
4.ให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักการพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง
5.ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและแสวงหาแหล่งเรียนรู้ เครือข่ายการเรียนรู้ ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศได้
6.ให้ผู้เรียนสามารถออกแบบ สร้าง ใช้ ประเมินและพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของตนได้
ความหมายของการศึกษา
ยัง ยัคส์ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ว่า การศึกษาคือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกับ โอกาสและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาคือการนำความสามารถในตัวบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โจฮัน เฟรดเดอริค แฮร์บาร์ต (John Friedich Herbart) ให้ความหมายของการศึกษาว่า
การศึกษาคือ การทำพลเมืองให้มีความประพฤติดี และมีอุปนิสัยที่ดีงาม
เฟรด ดเอริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กเพื่อให้เด็กพัฒนาตนเอง
จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้หลายความหมาย คือ
1. การศึกษาคือชีวิต ไม่ใช่เตรียมตัวเพื่อชีวิต
2. การศึกษาคือความเจริญงอกงาม
3. การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม
4. การศึกษาคือการสร้างประสบการณ์แก่ชีวิต
คาร์เตอร์ วี. กู๊ด (Carter V. Good) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้ 3 ความหมาย คือ
1. การศึกษาหมายถึงกระบวนการต่าง ๆ ที่บุคคลนำมาใช้ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติที่ดีมีคุณค่า และมีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือของสังคม
2. การศึกษาเป็นกระบวนการทางสังคมที่ทำให้บุคคลได้รับความรู้ความสามารถจากสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนจัดขึ้น
3. การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ที่รวบรวมไว้อย่างเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหม่ได้ศึกษา
ม.ล.ปิ่น มาลากุล การศึกษาเป็นเครื่องหมายที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามในตัวบุคคล
ดร. สาโช บัวศรี การศึกษา หมายถึง การพัฒนาบุคคลและสังคมที่ทำให้คนได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาขึ้นไปสู่ความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมสรุป การศึกษา เป็นกระบวนการให้ส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมที่มีคุณธรรมสูง
การเรียนรู้ (Learning)
1.หมายถึง กระบวนการที่ประสบการณ์ตรงและประสบการณ์ทางอ้อมกระทำให้อินทรีย์ เกิดการเปลี่ยนแปลง
2. หมายถึง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อันเนื่องมาจากได้รับประสบการณ์ (Experience)
ประสบการณ์ (Experience) คือ การที่บุคคลใช้ประสาทสัมผัสปะทะ (Interaction) กับสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ สิ่งแวดล้อมทางสังคม (มนุษย์ด้วยกัน) และสิ่งแวดล้อมทางขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ที่บุคคลปะทะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมขึ้น
ปกติสภาพแวดล้อมมีทั้งดีและไม่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดีจะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี ในทางตรงข้ามถ้าสิ่งแวดล้อมไม่ดีก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางไม่ดี ทั้งนี้เมื่อพันธุกรรมเป็นตังคงที่ ดังนั้นถ้าต้องการให้บุคคลเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางดี (การศึกษา – เจริญงอกงาม) จึงไม่อาจปล่อยให้บุคคลไปปะทะกับสิ่งแวดล้อมโดยอิสระ จำเป็นต้องจัดสถานการณ์เฉพาะให้บุคคลปะทะถึงสิ่งแวดล้อมที่ดี และนี่คือที่มาของ การจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษา จุดมุ่งหมายสำคัญก็เพื่อให้มี การสอน ที่ถูกต้องชัดเจน
ความหมายของการสอน
- การสอน หมายถึง การถ่ายทอดความรู้
- การสอน หมายถึง การจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
- การสอน หมายถึง การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่าง ๆ
- การสอน หมายถึง การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพื่อให้ศึกษาหาความรู้
- การสอน หมายถึง การสร้างหรือการจัดสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
- การสอน หมายถึง กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะนำความรู้ไปใช้เกิดทักษะหรือความชำนาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
- การสอน หมายถึง การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญงอกงาม
ระบบการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน มีองค์ประกอบที่เป็นตัวป้อน กระบวนการ และ ผลผลิต
1. ตัวป้อน ได้แก่ ครู หรือ ผู้สอน ผู้เรียน หลักสูตร สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ วัสดุอุปกรณ์
2. กระบวนการ ได้แก่ การดำเนินการสอน การตรวจสอบความรู้พื้นฐาน การสร้างความพร้อมในการเรียน การใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ
3. ผลผลิต ได้แก่ ผลการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย

ข้อสอบ วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2551
1.นวัตกรรมคืออะไร
-นวัตกรรมคือความคิด การกระทำใหม่ๆ ที่นำมาใช้ ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงาน คำหลักของนวัตกรรม คือ ของใหม่นำมาปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.นวัตกรรมตรงกับภาษาอังกฤษคือ................Innovation...................
3.สิ่งที่ถือว่าเป็นนวัตกรรมคืออะไร
- ของที่เกิดขึ้นใหม่
- มีการวิจัย/ทดลอง
- มีการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน
4.ท่านมีแนวทางในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร
- ของที่เราคิดเอง
- ของใหม่ที่เราไปศึกษาดูงานมาแล้วนำมาปรับปรุง
- การปรับปรุงเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ให้มีประสิทธิภาพและนำมาใช้ประโยชน์ได้
5.เทคโนโลยีคืออะไร
- คือการค้นพงทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
6.เทคโนโลยีตรงกับภาษาอังกฤษคือ................Technology................
7.เทคโนโลยีตรงกับภาษากรีกคือ................Techno logia................
8.เทคโนโลยีตรงกับภาษาละตินคือ................TEXERE................
9.ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางทัศนวิทยาศาสตร์กายภาพ
- เครื่องยนต์
- กลไกล
- ไฟฟ้า
- อิเลคทรอนิคส์
10.ข้อใดที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีตามความหมายทางพฤติกรรมศาสตร์
- ภาพรวมของการใช้ เครื่องยนต์ กลไกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ โดยจะมองถึงการกำเนิดของสิ่งเหล่านี้
11.เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยี นวัตกรรม
- ปรับปรุง - ของใหม่
- ของใหม่ๆ - วิจัย ทดลอง
- ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ
- ไม่เป็นส่วนหนึ่งของงานในปัจจุบัน

12.เทคโนโลยีและนวัตกรรมอะไรเกิดก่อนกัน
- แล้วแต่ว่าจะวางที่ตั้งไว้ที่ใด เพราะสิ่งใหม่ๆ(นวัตกรรม)พัฒนาให้มีประสิทธิภาพก็จะเป็นเทคโนโลยี หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีจนเกิดเป็นสิ่งใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะกลายเป็นนวัตกรรม

ไม่มีความคิดเห็น: